a

Portal PZGiK miasta Jastrzębie-Zdrój

Aktualności

Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju
podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Back to top